Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH A LEKCÍCH STUDIA Harmony Dance 

Home  /  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH A LEKCÍCH STUDIA Harmony Dance 
 • Úvodní ustanovení
   1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti studia Harmony Dance,  s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Harmony Dance poskytuje především služby výuky v oblasti umění a oboru tance.
   2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Harmony Dance a účastníky kurzů, tanečních lekcí a jakýchkoliv dalších akcí pořádaných studiem Harmony Dance i držiteli permanentky (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).
 • Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

   1. Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí na základě písemně vyplněné přihlášky, kterou účastník doručí studiu Harmony Dance buď osobně na recepci, poštou či elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy studio Harmony Dance účastníkovi potvrdí (písemně či e-mailem) převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Harmony Dance a účastníkem.
   2. Nabídka kurzů studia Harmony Dance zveřejněná na internetových stránkách studia Harmony dance (https://harmonydance.cz/) či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka.
   3. Předmětem smluvního vztahu je závazek Harmony Dance zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech Harmony Dance a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Harmony Dance sjednanou cenu.
   4. Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
   5. Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem a bezpečnostními předpisy Harmony Dance, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb Harmony Dance.
   6. Je-li kurz objednán ve prospěch třetí osoby, je tato osoba (účastník) vázána smlouvou o poskytování služeb a všeobecnými podmínkami účasti na kurzech a lekcích Harmony Dance, a to okamžikem, kdy s objednaným kurzem projeví souhlas. Souhlas může být projevem buď žádostí o rezervaci konkrétního termínu kurzu, potvrzením již předem navrženého termínu kurzu, nebo prvním okamžikem účasti v kurzu. Objednatel je povinen třetí osobu (účastníka), v jejíž prospěch je kurz objednatelem objednán, s obsahem smlouvy a všeobecných obchodních podmínek seznámit.
 • Obecná pravidla konání kurzů

   1. Rozsah nabídky kurzů, jednotlivých lekcí či dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou Harmony Dance platnou v době objednání služby.
   2. Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem běhu a poté průběžně aktualizovaným Harmony Dance. Aktuální informace jsou upřesňovány na internetových stránkách https://harmonydance.cz/ a jsou zároveň vyvěšeny v prostorách sídla Harmony Dance. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.
   3. Služby studia Harmony Dance spočívají především v poskytování (a) pololetních kurzů, (b) krátkodobých kurzů, (c) permanentky, (d) lekcích open class, (e) víkendových workshopů a 14 dní od potvrzení převzetí přihlášky a zaslání faktury.
 • Pololetní a krátkodobé kurzy

   1. Studio Harmony dance rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kurzu po dobu 24 hodin od potvrzení převzetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi studiem Harmony Dance a účastníkem automaticky zanikne.
   2. Došlo-li již k zahájení kurzu, může Harmony Dance do takového kurzu zařadit účastníka dle svého uvážení a zejména dle kapacity daného kurzu. V takovém případě je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající počtu kalendářních měsíců, ve kterých se účastník daného kurzu účastní. Účastníkovi však nárok na zařazení do již zahájeného kurzu nevzniká automaticky.
   3. Studio Harmony dance může trvale nebo na určité období změnit místo konání kurzu, osobu lektora daného kurzu či program kurzu (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kurzu a původního počtu hodin). O této trvalé nebo dočasné změně je povinno účastníka informovat alespoň 3 dny předem, a to zasláním e-mailové zprávy či jinou vhodnou formou. Harmony Dance může změnit trvale nebo na určité období i termín celého kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kurzu), pokud nedošlo ke změně termínu z důvodu vyšší moci dle článku 4.7.
   4. V případě onemocnění či jiné absence lektora může studio Harmony Dance operativně nahradit takového lektora jiným lektorem se stejnou či podobnou kvalifikací, a to i opakovaně. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit jiného lektora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. Při prvním náhradním termínu v rámci jednoho kurzu nemají účastníci, kteří se náhradního termínu lekce nemohou zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu. Při dalších náhradních termínech lekcí má účastník, kterému je nabídnuta již minimálně druhá náhradní lekce, které se nemůže zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu (tj. ceny dané lekce).
   5. V případě zameškání lekce má účastník pololetního kurzu právo nahradit až 3 zameškané lekce v jiných kurzech stejného nebo podobného zaměření, délky a ceny. U kurzů zakoupených na kratší dobu (tj. při pozdějším nástupu do kurzu) má účastník právo náhrady zameškaných lekcí v poměru k celkové absolvované délce kurzu. Všechny náhrady zameškaných lekcí musí účastník vyčerpat ve stejném pololetí, v jakém kurz probíhá. Po jeho uplynutí účastníkovi nárok na jakékoliv náhrady zaniká.
   6. Možnost náhrady zameškaných lekcí dle předchozího odstavce 4.5. těchto všeobecných obchodních podmínek se nevztahuje na účastníky Harmony Dance repre, kteří mají jiné podmínky.
   7. V případě, že se kurzy či jednotlivé lekce nemohou konat ve stanovených termínech z důvodu vzniklých na základě vyšší moci, nenachází se studio Harmony Dance v prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy o poskytování služeb. Účastník v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, ale je oprávněn zvolit si náhradu zameškaných lekcí v termínech stanovených studiem Harmony Dance na základě nouzového rozvrhu sestaveného studiem Harmony Dance po odpadnutí předmětné překážky vzniklé z důvodu vyšší moci. Čerpání náhrad mimo rozsah nouzového rozvrhu není možné. Vyšší mocí se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná (ze strany studia Harmony Dance) okolnost, která znemožní konání kurzu či lekce ve stanoveném termínu (např. válka, občanské nepokoje, stávka, mobilizace, povstání, živelná katastrofa, epidemie, pandemie, výpadek elektřiny atd.).
 • Účast dětí na lekcích

   1. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit kurzů či jednotlivých lekcí studia Harmony Dance pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
 • Povinnosti účastníka lekcí

   1. Účastník je povinen se při účasti na kurzu i jednotlivé lekce řídit pokyny studia Harmony Dance  lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně studia Harmony Dance. Dále je účastník povinen dodržovat provozní řád studia Harmony Dance, který je k dispozici na internetových stránkách https://harmonydance.cz/ a v místě kurzu.
   2. Během účasti na kurzech studia Harmony Dance nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kurzu, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu, (c) a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.
   3. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kurzu nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit na recepci studia  Harmony Dance a ihned ukončit svou účast v dané lekci.
   4. Účastník je povinen bezpečně zamykat šatní skříňku, do které si odkládá své věci a která je k odkládání věcí do celkové hodnoty 20.000 Kč určena. Za věci uložené mimo zamčenou skříňku nepřebírá studio Harmony Dance odpovědnost. Studio Harmony Dance důrazně doporučuje všem návštěvníkům, aby peníze ve větším objemu, cennosti a věci vyšší hodnoty s sebou na lekce nepřinášeli. Budou-li do prostoru studia Harmony Dance účastníkem vneseny věci o hodnotě přesahující 20.000 Kč, je takový účastník povinen uvědomit o takové skutečnosti pracovníka studia Harmony Dance a uložit takové věci na recepci.
 • Cena a platební podmínky

   1. Cena kurzů, lekcí a zvláštních typů členství je dána ceníkem studia Harmony Dance platným v době objednání kurzu, pokud není dohodnuta cena odlišná. Konkrétní cena kurzu, lekce a zvláštního členství je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném nebo osobně předaném účastníkovi.
   2. Cena kurzů a zvláštního členství  je splatná do 14 dní od potvrzení přihlášky účastníka studiem Harmony Dance nebo do první výukové lekce podle toho, jaká skutečnost nastane dříve a nebude-li stranami dohodnuto jinak.
   3. Cena může být účastníkem uhrazena převodem na účet Studia Harmony Dance nebo zaplacená osobně v hotovosti v místě poskytování kurzu, pokud není v konkrétních případech dohodnuto jinak, a to v termínech, uvedených v bodě 9.2. Není-li v tomto termínu cena kurzu uhrazena, je studio Harmony Dance oprávněno odmítnout účastníkovi poskytování služeb, a to až do uhrazení dlužné částky.
 • Odpovědnost za škodu

   1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí studiu Harmony Dance nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.
   2. Studio Harmony Dance odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zaměstnancem či jiným pracovníkem studia Harmony Dance myslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.
   3. Studio Harmony Dance neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
   4. Studio Harmony Dance neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů studia Harmony Dance i jeho lektorů podle článku 8 výše.
   5. Studio Harmony Dance neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo za jejich ztrátu, pokud nebyly v rozporu s článkem 8.4 uloženy v šatní skříňce, tedy na místě k tomu určeném, a nebo pokud šlo o věci přesahující hodnotu 20.000 Kč, na recepci studia Harmony Dance.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany Harmony Dance, s.r.o.

   1. Studio Harmony Dance je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení kurzu. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby (např. obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky).
   2. Studio Harmony Dance je dále oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 8), z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
   3. Studio Harmony Dance je oprávněno bezodkladně vyloučit z účasti na lekci takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek, z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

   1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností studiem Harmony Dance plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kurzu. 
   2. Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu. V takovém případě je účastník povinen uhradit studiu Harmony Dance následující storno poplatky:
    1. 20 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství pokud k odstoupení dojde nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu/zvláštního členství;
    2. 60 % z ceny nevyčerpané části kurzu, pokud k odstoupení dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu/zvláštního členství nebo kdykoliv po zahájení kurzu/zvláštního členství.
   3. Účastník má také právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit Studiu Harmony Dance následující storno poplatky:
    1. 50 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství, pokud k odstoupení dojde nejpozději po první hodině kurzu/čerpaného zvláštního členství;
    2. 100 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství, pokud k odstoupení dojde kdykoliv po zahájení druhé hodiny kurzu/čerpaného zvláštního členství či později.
   4. V případě odstoupení od smlouvy se vždy vrací pouze cena nevyčerpané části kurzu/zvláštního členství. Výše uvedené storno poplatky se započtou proti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kurzu/zvláštního členství.
 • Ochrana osobních údajů

   1. Informace o zpracování osobních údajů účastníků studiem Harmony Dance  souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument.
 • Závěrečná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2022
  2. Studio Harmony Dance je oprávněno tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách https://harmonydance.cz/. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takového změně účastník informován písemně ve studiu a na webových stránkách https://harmonydance.cz/. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí na adresu Studio Harmony Dance Praha 1, Opletalova 958/27 do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.
  3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vyhotoveny a jsou dostupné v české a anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito jazykovými verzemi bude rozhodující české znění.
  5. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1.9 2022

HARMONY DANCE, s. r. o.

Mgr. 

Veronika   Ehlenová 

 1. jednatel