Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Zpracování osobních údajů

Home  /  Zpracování osobních údajů

Účastník kurzu či lekce / držitel zvláštního členství (dále jen „Účastník“) bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a kontaktní adresa (dále jen „Osobní údaje“) společností Harmony Dance s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, 110 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, telefonní číslo: +420 732 434 746, e-mail: info@harmonydance.cz (dále jen „Harmony Dance“), která bude jako správce zpracovávat poskytnuté Osobní údaje za účelem plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a studiem Harmony Dance.

Studio Harmony Dance zpracovává Osobní údaje v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), a to prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro uvedené účely. Pokud by určitý případ porušení zabezpečení Osobních údajů měl mít pravděpodobně za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí studio Harmony Dance toto porušení bez zbytečného odkladu Účastníkovi.

Poskytnutí Osobních údajů představuje nezbytný předpoklad pro uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a studiem Harmony Dance. Poskytnutí Osobních údajů je tedy povinné pro účely plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Bez poskytnutí Osobních údajů nemůže studio Harmony Dance plnění uvedená ve smlouvě o poskytování služeb poskytnout. Osobní údaje budou uloženy do uplynutí jednoho roku od skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a studiem  Harmony Dance. 

Dále Účastník bere na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím zpracovatelům: Reservio s.r.o.

Účastník bere na vědomí, že má dle článků 12-22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zejména následující práva:

  • získat od studia Harmony Dance potvrzení, zda jsou či nejsou Osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Účastník právo získat k Osobním údajům přístup;
  • aby studio Harmony Dance opravilo či doplnilo nepřesné Osobní údaje;
  • aby studio Harmony Dance vymazalo Osobní údaje, pokud: (i) již Osobní údaje nejsou dále potřebné pro účely zpracování, (ii) Účastník odvolal souhlas ke zpracování Osobních údajů k danému účelu a Osobní údaje pro tento účel nelze dále zpracovávat, (iii) Účastník vznesl námitku proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, (v) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti studia Harmony Dance či (vi) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti;
  • aby studio Harmony Dance omezilo zpracování, pokud: (i) Účastník popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní a Účastník žádá omezení použití Osobních údajů namísto jejich výmazu, (iii) studio Harmony Dance již Osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či (iv) Účastník vznesl námitku proti zpracování Osobních údajů, a to do ověření, zda oprávněné důvody studia Harmony Dance převažují nad oprávněnými důvody Účastníka;
  • na přenositelnost Osobních údajů, tj. získat od studia Harmony Dance osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;
  • vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace;
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se Účastník domnívá, že zpracování Osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.

Pokud to Účastník neodmítne, mohou být poskytnuté kontaktní údaje Účastníka (tj. e-mailová adresa a telefonní číslo) zároveň zpracovány na základě právního titulu oprávněného zájmu studia Harmony Dance za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb studia Harmony Dance prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a studiem Harmony Dance nebo do odmítnutí zasílání takových obchodních sdělení Účastníkem. Poskytnutí těchto kontaktních údajů Účastníka je dobrovolné pro účely zasílání obchodních sdělení.